4 ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

4 ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ในปัจจุบันมีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจะดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการผลิตหรือการบริการ จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ มาประกอบกัน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตและพัฒนาอยู่เป็นประจำ รวมทั้งทำให้ธุรกิจนั้นๆ ประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งบทความในวันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องมี ซึ่งไม่สามารถขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปได้ โดยจะมีปัจจัยอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย 

ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจมี 4 ประการ (4M in Business) 

ซึ่งจะมีรายละเอียดปัจจัยในแต่ละกลุ่มเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

 

ปัจจัย ทรัพยากรมนุษย์
  1. ทรัพยากรมนุษย์ (Man)

            ซึ่งก็คือ คนงาน พนักงาน หรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกขององค์กร และถือว่าเป็นปัจจัยหลักและสำคัญที่สุด เพราะการดำเนินธุรกิจต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดของคน มีการวางแผน การดำเนินการ หรือจัดการ เพื่อที่จะทำให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายๆ รูปแบบ ซึ่งในวงจรธุรกิจมีคนหลายระดับหลายรูปแบบ ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้ใช้แรงงาน ผู้คนเหล่านี้ต้องร่วมกันดำเนินการจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มีความสามารถในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทรัพยากรเงินทุน-วัสดุ
  1. ทรัพยากร (Resource)

ในส่วนของทรัพยากรนี้ สามารถแยกพิจารณาใน 2 ส่วนคือ

          – เงินทุน (Money) เป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการทำธุรกิจทุกอย่างไม่สามารถดำเนินได้ดีหากขาดทุนในการดำเนินงาน กล่าวได้ว่าการทำธุรกิจทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเงินทุน เพราะจะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ให้ดำเนินการไปได้ และต้องมีการวางแผนจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจไม่ประสบปัญหาด้านเงินทุน และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด คุ้มค่ากับเงินที่นำมาลงทุน

          – วัสดุ (Material) เป็นปัจจัยอันดับต่อมาที่สำคัญกับการดำเนินธุรกิจเช่นกัน วัสดุ คือ วัสดุสิ่งของ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอะไหล่ ผลิตภัณฑ์ บริการหรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมีส่วนนำมาใช้ในการผลิตสินค้า และทุกธุรกิจต้องอาศัยสิ่งที่ได้ในกลุ่มนี้มาใช้ในการผลิต ดังนั้นต้องรู้จักบริหารจัดการวัตถุดิบ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถมีเพียงพอในการผลิต บริหารจัดการให้ได้ต้นทุนที่ต่ำในการผลิต และทำให้ธุรกิจได้ผลกำไรสูงสุด

ปัจจัย วิธีปฏิบัติงาน
  1. วิธีปฏิบัติงาน (Method)

            เป็นปัจจัยที่ใช้วิธีในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของธุรกิจ ซึ่งต้องมีการวางแผนควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การที่จะมีแนวทางการปฏิบัติงานและขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจที่ดีได้ ควรต้องมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีการวางแผนจัดการ การติดตามความก้าวหน้าของงาน การตรวจสอบคุณภาพผลงานที่ได้ และการควบคุมการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายในการจัดทำธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ คือ ความต้องการให้ได้มาซึ่งผลกำไรมากที่สุด ดังนั้นจะต้องมุ่งเน้น ความสำคัญไปที่กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร การผลิตสินค้าที่จะทำให้ผู้บริโภคพอใจนั้นจะต้องคำนึงถึงว่าจะผลิตอย่างไร และต้องหาปัจจัยต่างๆ มาประกอบจึงจะทำการผลิตสินค้าหรือบริการได้

ปัจจัย เครื่องมือ
  1. เครื่องมือ (Machine)

ปัจจัยนี้คือ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ หรือคิดจะเริ่มทำ ธุรกิจ ปัจจัยในกลุ่มนี้จะเป็นส่วนที่มาช่วยเติมเต็มในสิ่งมนุษย์ไม่สามารถทำได้ ช่วยผ่อนปรนการทำงานโดยคน เพิ่มระยะเวลาทำงานที่ต่อเนื่อง ความถูกต้องแม่นยำ ความเร็วในการผลิต ความสม่ำเสมอที่เป็นมาตรฐาน หรือความทนทานในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ เช่น ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ สภาพแวดล้อมอากาศที่มีก๊าซพิษ เป็นต้น และในโลกเครือข่ายออนไลน์เครื่องมือทางด้านไอทีก็เป็นส่วนสำคัญที่นำมาใช้มากขึ้นในทางธุรกิจ

แต่ปัจจุบันปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ยังไม่เพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ จึงมีเพิ่มขึ้นอีก 4 ปัจจัยเป็น 8M ดังนี้

– การตลาด (Market) กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า

– ข้อมูลข่าวสาร (Message) การติดต่อสื่อสารกันเป็นระบบเครือข่ายมีความสามารถทำไปได้ครอบคลุมทั่วโลกและรวดเร็ว

ขวัญและกำลังใจ (Morale) มองเห็นถึงความสำคัญของคน ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน

– ข้อมูลที่เพียงพอ (More Data) การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อค้นพบสิ่งต่างๆ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังจะดำเนินธุรกิจของตัวเองละก็ ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คุณจะต้องมี เพื่อที่ธุรกิจของคุณจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าในที่สุด

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

เรื่องที่เกี่ยวข้อง