ความฉลาดทางอารมณ์ใครๆ ก็มีได้

ความฉลาดทางอารมณ์ ใครๆ ก็มีได้

ใช่ว่าคนฉลาดที่สุดเท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะหากคุณมีเพียงทักษะทางด้านวิชาการ แต่ไม่มีทักษะด้านสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมทั้งการจัดการอารมณ์ของคุณเอง สิ่งนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการประสบความสำเร็จของคุณ ซึ่งถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้นั้น มันก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณภายในองค์กรนั้นๆ ทำให้เกิดความเครียด ซึ่งอามรณ์และความเครียด ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง และยังกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณให้แย่ลงอีกด้วย วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะการสร้าง ความฉลาดทางอารมณ์ ให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมีความสุข

ความฉลาดทางอารมณ์

1. ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (Self – Awareness

เป็นทักษะความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งทักษะนี้คือรากฐานสำคัญของการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้คุณเข้าใจอารมณ์ตัวเองมากขึ้น ตระหนักรู้ว่าคุณกำลังทำอะไร คุณกำลังคิดอะไร คุณกำลังรู้สึกอย่างไร และสามารถประเมินและจัดการอารมณ์ของคุณเองได้ รวมทั้งรู้จุดแข็งและขีดจำกัดความรู้สึกของตัวเอง ช่วยให้คุณมีสติ เข้าใจคุณค่าและความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ

2. ทักษะการควบคุมตนเอง (Self – Regulation)

เป็นทักษะความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างเหมาะสม เมื่อคุณเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองแล้วก็จะสามารถควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น มีสติคิดก่อนที่จะทำอะไรออกไป พร้อมเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

3. ทักษะการจูงใจตนเอง (Self-Motivation)

เป็นทักษะความสามารถที่จะจูงใจตัวเอง นำเอาอารมณ์ความรู้สึกจากภายในของตัวเองมาสร้างพลังในการขับเคลื่อนเพื่อกระทำสิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้ลงมือทำจนบรรลุเป้าหมาย แม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบาก ก็จะมีการปรับเปลี่ยนความคิดให้คิดในแง่บวกมากขึ้น

4. ทักษะทางสังคมหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Social Skills)

ทักษะความสามารถในการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่น เป็นอีกทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิตและอาชีพของคุณเอง ทักษะนี้จะช่วยให้คุณมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ทำให้รู้เท่าทันอารมณ์ของผู้อื่น เป็นทักษะความสามารถที่เป็นประโยชน์ที่สุดของความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถเจรจากับผู้อื่นในการทำธุรกิจได้อย่างดี

ทักษะนี้ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทั้งในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวของคุณ ทำให้บรรยากาศในการทำงานของคุณและผู้อื่นมีความสุขอยู่เสมอ ความฉลาดทางสังคมช่วยให้คุณลดความเครียดปรับสมดุลของระบบประสาทของคุณผ่านการสื่อสารทางสังคมและรู้สึกถึงความรักและความสุข

5. ทักษะการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy)

เป็นทักษะความสามารถในการเข้าใจถึงความต้องการและมุมมองของคนรอบข้าง ซึ่งจะทำให้คุณมีความเห็นอกเห็นใจและตระหนักถึงความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น ถึงแม้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นที่คุณสัมผัสได้อาจจะยังไม่ชัดเจน การที่คุณเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นจะเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนที่มีจิตใจที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งการเป็นคนแบบนี้มักจะเก่งในการจัดการกับความสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงแบบแผน ออกจากกรอบเดิมๆ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ และสามารถนำทักษะนี้มาใช้ในการคาดการณ์การรับรู้และตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งสามารถสร้างโอกาสผ่านผู้คนที่หลากหลายได้อีกด้วย
ทักษะความฉลาดทางอารมณ์

หากอยากมีความฉลาดทางอารมณ์ คุณจะต้องมีความเข้าใจในการรับรู้อารมณ์ต่างๆ ของตัวเอง ซึ่งตัวคุณเองก็จะต้องใช้ความพยายาม ในการฝึกฝนและคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ พยายามมีสติอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงอารมณ์หรือความคิดของคุณให้ดีขึ้น การมีทักษะความฉลาดทางอารมณ์ จะสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของคุณได้ การที่คุณเข้าใจและมีวิธีควบคุมหรือจัดการอารมณ์ของตัวเองจะสามารถแสดงได้ว่า คุณรู้สึกอย่างไรและมีความเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร ดังนั้นทักษะที่เรานำมาแนะนำให้กับคุณได้ศึกษาหรือรู้จักเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสร้างความฉลาดทางอารมณ์ได้ดีมากขึ้นอย่างแน่นอน

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง